Problematika dietního stravování

26.10.2015 22:46

Příprava diety ve školní jídelně s sebou přináší mnoho rizik a strastí. Každá vedoucí školní jídelny s tím musí počítat a je třeba zvážit, zda na sebe vezme toto riziko. Velká odpovědnost - to je hlavní důvod, proč se některé školní jídelny bojí přistoupit na dietní stravování. Dieta klade velké nároky na personál. Jak z hlediska časové náročnosti, tak i po stránce odborných znalostí. Pracovníci musí znát veškeré technologické postupy přípravy diet, které potraviny jsou pro dietu vhodné a které nikoliv. Bohužel, ve školních jídelnách takto odborně vzdělaný personál chybí.

Stále narůstající počet žádostí rodičů celiaků o pomoc se zajištěním stravování nás přiměl k zamyšlení, jak nasytit žáky s tímto problémem. Doposud jsme jim ochotně ohřívali jídlo donesené z domova. Při prohlížení našich jídelníčků jsme zjistili, že minimálně jedno jídlo denně z pěti nabízených může konzumovat i celiak, avšak záleželo to na výběru strávníka nebo jeho rodiče. Od pondělí 6. 10. 2014 budeme přirozeně bezlepkové jídlo označovat v jídelníčku písmeny PB. Záměrně jej nazýváme přirozeně bezlepkové jídlo, jelikož se jedná o běžné jídlo bez použití surovin s lepkem, které může konzumovat každý jiný strávník.

Vařit bezlepkovou dietu s použitím dietních potravin nemůžeme z několika důvodů:

  • žák nemá právní nárok na to, aby mu byla poskytnuta strava jdoucí nad rámec výživových norem a finančních limitů dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
  • vyšší cena dietních potravin
  • žáci s jinou alergií by byli znevýhodněni.
  • personál školní jídelny nemá odborné znalosti a zkušenosti
  • vysoká odpovědnost a riziko

Toto přirozeně bezlepkové jídlo jsme ochotni poskytovat i dětem v mateřských školách. Ale pečivo, které je hlavní částí svačinky a přesnídávky, budou muset obstarávat rodiče.

Již brzy budeme také v jídelníčcích uvádět u jednotlivých jídel použité hlavní alergeny.

Doufáme, že Vám naše pomoc alespoň trochu ulehčí péči o děti s alergií.

Přejeme Vám zdravé a spokojené děti

Bc.Vrbová Hana – ředitelka a Bc.Veselá Monika – vedoucí provozu spolu s personálem ŠJ

Školní stravování pro celiaky - platné vyhlášky a připravované změny

Informace a materiály ke zveřejnění tohoto článku poskytla Ing. Olga Hudcová z odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

·         Na základě současné národní legislativy je nutné konstatovat, že „jakákoli alternativní strava“, tedy bohužel i potravinové intolerance (laktózová intolerance, celiakie) a potravinové alergie aj., není předmětem školního stravování.

·         Dle Nejvyššího správního soudu 2 Aps 3/2010 – 112 je právo na přístup ke školnímu stravování veřejným subjektivním právem, o němž přísluší rozhodnout řediteli školy nebo školského zařízení dle § 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Z toho ovšem ještě nevyplývá, že žák má právní nárok na to, aby mu byla přímo poskytnuta strava jdoucí nad rámec výživových norem a finančních limitů dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

·         Na základě stanoviska Ministerstva  zdravotnictví č.j.: 34059/2011 lze ve školní jídelně podávat dětem/žákům/studentům stravu připravovanou v rodině dítěte/žáka. Realizace tohoto způsobu stravování je plně v kompetenci provozovatele stravovací služby na základě písemné dohody se zákonným zástupcem dítěte, za stanovených podmínek a v souladu s uvedeným stanoviskem. Tyto strávníky je možné vykázat ve výkaze Z 17-01 o činnosti školního stravování k 31. 10. 2014.

Vzhledem k nárůstu dětí s onemocněním, které vyžadují např. bezlepkovou dietu, je nezbytné se touto problematikou zabývat. V současnosti je připravována novela vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, která pravděpodobně umožní školním jídelnám poskytovat dietní stravu strávníkům, a to výhradně na základě posouzení a indikace lékaře.

 V souvislosti s tímto bude nápomocné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které upravuje stávající předpisy o označování potravin v EU s cílem umožnit spotřebiteli informovaný výběr potravin a jejich bezpečné použití a současně zajistit volný pohyb legálně vyráběných a na trh uváděných potravin.

V příloze č. II uvedeného nařízení je výčet látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost (obiloviny obsahující lepek a dalších 13), jejichž označení bude každý provozovatel potravinářských podniků (tedy i školní jídelna, viz článek 1 odst. 3 a odst. 2 d) od 13. 12. 2014 povinen sledovat a předávat dál (prostřednictvím informace v jídelníčku).

Přestože uvedené nařízení může práci ve školní jídelně zkomplikovat, pozitivum vidím v tom, že celiak si bude moci dopředu zvolit, zda je pro něj oběd vhodný nebo ne, nebude vyřazen ze stravování, stane se nepravidelným strávníkem, jídelna si ho bude moci vykázat, a ve dnech, kdy školní jídelna použije pro něj nevhodné suroviny (bude to tento strávník vědět dopředu), si příslušnou složku donese (za splnění hygienických norem).