Prezentace školní jídelny

V roce 2000 se otevírala školní jídelna s kapacitou 700 strávníků. V roce 2005, když jsem nastoupila do funkce ředitelky školní jídelny, byla tato kapacita naplněna. Od té doby jsme navyšovali kapacitu třikrát, až na nynějších 2 000 strávníků.

Abychom mohli navýšit kapacitu jídelny, museli jsme mírně snížit naši výjimečně širokou nabídku pěti hotových jídel a jedné minutky na tři teplá hotová jídla a jeden zeleninový talíř. Dva druhy polévek stále držíme. Nabídku zboží ve školním bufetu jsme přizpůsobili "pamlskové" vyhlášce.

Širokou nabídkou jídel se snažíme malé strávníky seznámit s klasickou českou kuchyní, s jídly racionální výživy, s moderními odlehčenými pokrmy i se zahraniční kuchyní. Snažíme se alespoň mírně ovlivnit stravovací návyky našich žáků. Jsme rádi, že 90 % žáků se stravuje ve školní jídelně.

V příštím školním roce první stupeň (1. - 5. ročník) početně velmi převýší druhý stupeň (6. - 9. ročník). Rozhodovací schopnosti mladších žáků nejsou tak pohotové, manipulace s denním objednávkovým terminálem jim někdy dělá problémy, a tím se fronta u výdeje zpomalí.

V rámci urychlení výdeje jsme nuceni přejít na objednávkový systém, který je běžný v jiných školních jídelnách. Počítáme však s burzou neodebraných obědů, která bude řešit pozdní rušení a objednávání obědů.

V současné době se zamýšlíme nad zvětšením šatny a získáním prostoru pro čekající rodiče. Také řešíme problém kam s koloběžkami a skateboardy, na kterých žáci přijíždí a v malé šatně nebo v jídelně mohou být důvodem úrazu.

Zástupci městské části nejsou k našim problémům lhostejní, zpracovává se studie na rozšíření odbytové části školní jídelny.

Školní jídelna poskytuje stravování třem základním školám, které mají shodné konce čtvrté, páté i šesté vyučovací hodiny. Nárazové příchody mnoha tříd vytvoří frontu, která je většinou do 15 minut odbavena, ale pohled na ni děsí strávníky i jejich rodiče. Fronta se vine malou nehlídanou šatnou, kde strávníci zakopávají o poházené batohy a skateboardy. Většina čekajících rodičů již respektuje zákaz vstupu do jídelny během výdeje obědů, ale stále je mnoho žáků, kteří vstupují do jídelny se stravujícím se kamarádem jako doprovod. V samoobslužné zóně odeberou část oběda, načepují si oblíbený nápoj a zasednou místo platícím strávníkům. Jen velmi neochotně a s poznámkami uposlechnou dozor, aby opustili  jídelnu.

Udržení nadstandardní nabídky a kvality ve stávajících prostorách je obtížné, ale zástupci městské části nám významně pomáhají pořízením moderních varných technologií, navýšením mzdových prostředků i plány na přístavbu a za to jim patří velký dík.

V Praze 23. 6. 2017

Bc. Hana Hlasová, ředitelka ŠJ

 

 

 

Vyjádření ředitelky ŠJ ke kamerovému systému v ŠJ

Již od nástupu do funkce ředitelky školní jídelny v roce 2005 a také za bývalého vedení docházelo v šatně školní jídelny ke ztrátám ošacení a batohů, k poškozování budovy a majetku školní jídelny a také k šikaně v nehlídaných prostorách školní jídelny.

Prvním krokem k řešení bylo zahrnutí odcizení a ztrát majetku strávníků i školní jídelny do pojistné smlouvy.

Dále byl ve vestibulu jídelny zřízen bufet, jehož obsluha mimo svou činnost dohlíží na chování dětí v šatně a na WC. Tento dohled však nemůže odhalit záměrnou záměnu, odcizení nebo poškození odložených věcí v šatně, ani šikanu a poškozování majetku za dveřmi WC, pokud se účastníci hlasitě neprojevují.

Jednou z možností jak ochránit odložené věci strávníků bylo uzavření prostoru šatny a umožnění vstupu do jídelny pouze strávníkům s čipem, který používají k odběru jídla. Tím by se nezamezilo odcizením způsobeným strávníky samotnými, ale znemožnil by se přístup cizím dospělým, kteří čekají na děti. Další nevýhodou byl úzký vstup do šatny dveřmi, které by v době velkého provozu vlivem stále proudících strávníků neplnily funkci uzavření prostoru.

Rodiče požadovali dozor v šatně, vestibulu i v obou umývárnách. Limit mzdových prostředků pro školní jídelnu nepočítá s pracovníkem dozoru, šatnářkou, toaletářkou, kteří by byli zapotřebí k ochraně těchto prostor. Dozor v šatně nemá možnost odhalit lupiče, pokud se bude chovat jako majitel odložené věci, a osoba momentálně kontrolující chlapecké WC neuhlídá současně dívčí WC, vestibul a celou zadní část jídelny.

Při každém projednávání ztráty jsem byla dotazována jak rodiči, tak i pracovníky Policie ČR zda máme kamerový systém. Kromě ztrát se v posledních letech rozšířila šikana a mazáctví mezi žáky. V dotaznících monitorující spokojenost uživatelů školní jídelny se požadavek sledování nehlídaných prostorů často vyskytoval. Pracovníci Policie ČR projednávající ztráty mi důrazně doporučili pořízení kamerového systému s možností záznamu. Návrh na uzavření šatny, požadavky rodičů a doporučení Policie jsem konzultovala s panem ing. Petrem při neoficiálním rozhovoru o provozu školní jídelny.

Pořízení kamerového systému jsem dlouho zvažovala hlavně z hlediska ceny a využití. Kamery majetek neochrání a nezabrání šikaně. Je však možnost pomocí kamer pachatele odhalit, možná i činu předejít, tím že je prostor monitorován. Vyhodnocení dotazníků

spokojenosti se školní jídelnou ukázalo na tři zásadní problémy jídelny a požadavky uživatelů řešit je. Nedostatečná odbytová část jídelny (šatna i jídelna) a potřeba monitoringu nehlídaných prostorů.

Kamerový systém se skládá z 8 ks kamer, 1 ks monitor, uložiště záznamu (nevím, zda jsem použila správný termín)

4 ks kamer jsou v rozích šatny, po jedné kameře na vstup – dveře v umývárně dívek i chlapců, dvě kamery na zadní prostor jídelny

Monitor je umístěn ve vestibulu jídelny proti bufetu. Zobrazuje dění ve všech sledovaných místech. Obrazovka monitoru je rozdělena na osminy. Je možné nastavit na sledování jen vybraných prostorů.

Uložiště záznamu je umístěno na polici pod stropem v invalidním WC. Kamery snímají pouze pohyb, není-li ve sledovaném prostoru pohyb, činnost se vypne. Zkušební provoz by měl ukázat, po jaké době se má záznam automaticky přepisovat.

Kamerové sledování nadměrně nezasahuje do soukromí strávníků ani personálu. Sledovaného účelu (ochrana majetku strávníků i jídelny, ochrana žáků před šikanou) nelze dosáhnout jiným způsobem. Kamery v umývárnách jsou směřovány pouze na vstup do místnosti, toalety jsou až v prostoru za dalšími dveřmi.

Účelem sledování je ochrana majetku strávníků i jídelny a ochrana žáků před šikanou.

Záznamové zařízení se nachází na WC pro invalidy, které je uzamčené. Je tak zajištěno před nahodilým neoprávněným přístupem, změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním.

Všichni uživatelé školní jídelny i personál pohybující se v jejich prostorech je seznámen s monitorováním určitých míst školní jídelny. Na všech sledovaných místech jsou nápisy oznamující užívání kamer. Na vstupních dveřích do školní jídelny jsou strávníci též seznámeni s monitorováním prostorů školní jídelny.

Lhůta pro uchovávání dat bude nastavena po vyhodnocení zkušebního provozu, nebude však delší než 1 týden (s ohledem na prodlení – oznámení skutečnosti zákonnému zástupci a jeho další postup dle jeho časových možností).

V Praze dne 1.11.2012

Bc. Hana Hlasová, ředitelka ŠJ