GDPR

Školní jídelna PRAHA 22 (dále jen „ŠJ“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR).

ŠJ je správcem osobních údajů.
 

Kontaktní adresa správce:

Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100, příspěvková organizace

Nové náměstí 1100/1

104 00 Praha 10 - Uhříněves

Telefon: 267712690, 731937714

E-mail: sjpraha22@volny.cz

Web: www.sjpraha22.cz

 

ŠJ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:


zajištění interních procesů.

Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména pro splnění úkolů školní jídelny, pro splnění právních povinností, které se na ŠJ vztahují, nebo pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není ŠJ uložena právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.


Pokud jsou na ŠJ zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od ŠJ informaci o zpracování osobních údajů;

  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných na ŠJ;

  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané ŠJ jsou nepřesné);

  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných ŠJ, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;

  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a ŠJ;

  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vyřízeny v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vyřízením Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V Praze dne 23. 5. 2018

Bc. Hana Hlasová

Ředitelka ŠJ